Fâie de ardere de grăsime se rupe


Asociat sau nu argilei sau chirpiciului, lemnul domină acolo unde geografia şi tradiţia îi favorizează - c" folosirea: în Picardia, în Champagne, în ţinutu-- rile scandinave şi moscovite, în ţinuturile renane, şi pretutindeni unde o anume întârziere ajută la menţinerea lui.

Pimmicanul este un haine domestice. Rețetă turistică simplă cu fotografii

La Moscova, casele de lemn prefabricate pot fi montate în cîteva ore sau deplasate acolo unde vrea cumpărătorul Pădurea omniprezenta, stăpînă a spaţiului şi peisajului, îşi impune şi oferă serviciile.

De ce să cauţi aiurea? La un ,colţ al temeliei se înalţă patru prăjini for- mînd muchiile unei piramide trunchiate, întreţesute cu crengi spoite cu lut, ca să slujească de coş pen- tru fumul unui cuptor zidit înăuntru". Mobila lor constă doar din cîteva rogojini pe care se întind ca să doarmă sau ca să mănînce Aceste imagini se mai pot vedea, şi astăzi încă, în multe regiuni din India: casa rămîne dramatic de neîncăpătoare, fără vatră, fără ferestre,- uli- cioara satului e plină de vitele care nu cunosc grajdul.

Odihnindu-se între abordări de care aveți nevoie de 30 - 50 de secunde La început, puteți relaxa 50 de secunde și, în timp, o scădere la 30 de secunde. Mai departe marți și sâmbătă până la 90 de minute. De asemenea, puteți adăuga 15 - 20 de minute cardio după antrenament. Toate acestea vor accelera doar procesul de ardere a grăsimilor.

Cîteodată pereţii sînt numai din nuiele, cu o tencuială de lut. Acoperişurile sînt de paie mai toate, cîteodată de iarbă.

Odăile sînt despărţite printr-un fel de zăbrele şi tapisate cu hîrtie lată pe care se văd chipuri de divinităţi sau şiruri de sentinţe morale. Mode lul casei actuale aminteşte aceste vechi descrieri, în simplitatea fâie de ardere de grăsime se rupe, el este un dreptunghi îngust, în cel mai bun caz două sau trei dreptunghiuri, aşe zate în acest caz în ms și incapacitatea de a pierde în greutate unei curţi pe care o în chide un zid.

Către curte se deschid uşile şi, cînd există, ferestrele. Cu toate acestea, fie de cărămidă, fie de pă- mînt, casa se sprijină aproape totdeauna pe o armătură de lemn. Dar lemnul este rar, mai ales în nordul Chinei atît de golaş, şi aprovizionarea cu lemn pentru o. Această relativă trăinicie a echipamentului chinezesc este oare dovada trăiniciei economiei rurale a Chinei, a vieţii sale profunde?

Islamul construieşte şi el din materiale solide. Iar cavalerul Chardin, cu minuţia sa care, rînd pe rînd, captivează şi plictiseşte, ne arată cum stau lucrurile, de pildă în Persia, al cărui ob- servator fără egal a fâie de ardere de grăsime se rupe, cu dragoste şi entu- ziasm.

Cu toate că piatra nu lipseşte, în Persia domneşte cărămida: pe cant sau pe lat, ea răs- punde tuturor cerinţelor, cu atît mai mult, cu cţt bolţile care încununează casele sînt şi ele din zidărie. Numai marile edificii au, cîteodată, pîa- 3 fonul aşezat pe coloane sau pilaştri de lemn.

Dar fie că sînt arse, roşii şi tari ele valorează în acest caz un scud sutafie ,că sînt numai uscate la soare iar preţul nu mai este decît de la doi pînă la trei soliaceste cărămizi sînt un mate- rial fragil.

Fernand Braudel - Structurile Cotidianului (Vol. 2)

Şi, dacă moştenesc o casă, săracii ca şi bogaţii pre- feră în general să o dărîme şi să-şi reconstru- iască fâie de ardere de grăsime se rupe alta, a lor Se vede bine. Cea mai fragilă locuinţă este tot cortul no- mazilor. Materialul din care este făcut variază pîslă, ţesătură de păr de capră sau cămilăforma şi proporţiile de asemenea.

fâie de ardere de grăsime se rupe

Dar obiectul fragil traversează secolele. Necesitate sau lîpsă de altceva mai bun?

Este de ajuns o conjunctură, un prilej pentru ca nomadul să se sedentarizeze şi să-şi schimbe locuinţa: aşa cum a făcut-o pe o anume scară, fără îndoială, la sfîrşitul Impe- riului roman; tot aşa, mai sigur încă, pe vremea cuceririlor turceşti şi a fâie de ardere de grăsime se rupe autoritare care le-au însoţit în Balcani; ca în Algeria co- lonială de ieri şi ca în toate ţările Islamului de astăzi. Cunoaştem dinainte cele două mari categorii de case pe care le putem întîlni prin lume: cele ru rale, cele urbane.

Primele, evident majoritare, mai mult adăposturi decît ,case, destinate nevoi lor elementare ale oamenilor şi animalelor do mestice, îi esite foarte greu unui occidental să îşi imagineze, în realitatea lor zi de zi, aşa cum erau ele altădată, locuinţele rurale ale Islamului şi ale Asiei.

Aici ca şi în alte domenii, continen tul privilegiat din punctul de vedere al cunoaş terii istorice este Europa.

Şi încă privilegiul este foarte limitat. Casa ţărănească europeană nu apare, ca să zicem aşa, în documentele literare. Cutare descri- ere clasică a lui Noel du Fail nu este decît schiţa rapidă a unei case bretone de pe la mijlocul se- colului al XVI-lea2â.

La fel, cutare descriere a unei gospodării fineze de lîngă Sankt Petersburgde o precizie totuşi destul de rară: iată grupul de cocioabe de lemn, cele mai multe pă- răginite, care o compun; locuinţa, o simplă odaie afumată, două grajduri mici, o baie saunaun cuptor pentru uscat griul sau secara. Mobi- lierul?

O masă, o laviţă, o oală de tuci, un ceaun, o putină, o căldare, butoaie, hîrdaie, blide de lemn sau pămînt, un topor, un hîrleţ, un cuţit de tocat varză Din desenele şi tablourile pictorilor aflăm de obicei ceva mai mult, fie despre fizionomia unor sate întregi, fie despre interiorul caselor încăpă- toare, în du te slimmer velemennyek oamenii şi animalele trăiesc îm- preună.

Aflăm şi mai mult, cercetînd atent re- gleaiemările cutumiare privind construcţiile să- teşti. Aceste reglementări ne dau informaţii şi despre chipul în care se împănează rogozul, stuful sau paiele la coama acoperişului; despre pietrele care, la munte, ţin şiţa, ca să nu fâie de ardere de grăsime se rupe ia vîn-tul; despre pericolul relativ mic de incendiu pe care-1 prezintă acoperişul de paie expus multă v reme intemperiilor; despre excelentul îngrăşă-mînt pe care-1 furnizează de fâie de ardere de grăsime se rupe orice acoperiş vechi de paie atunci cînd este înlocuit; des-P r e hrana pe care o poate el oferi vitelor în vreme de foamete ca în Savoia în secolul al 5 AVlH- lea 29; despre chipul cum se îmbină lem- nul şi argi'la.

Piaţa satului, zidul care înconjoară ansamblul caselor, fortă- reaţa care este de atîtea ori chiar biserica, apro- vizionarea cu apă rîu, fîmtînă, puţîmpărţirea spaţiului gospodăriei ţărăneşti, între locuinţa oa- menilor, adăpostul animalelor şi hambarul pen- tru recoltă, reprezintă tot atîtea detalii cunos- cute. La Varzy Ni- evreorăşel din Bourgogne, cu înfăţişare să- tească, casele bogaţilor se dovedesc a fi de tip ţărănesc, iar inventarele care le descriu, în se- colul al XVII-lea, amintesc doar o singură ca- meră de locuit, bucătărie, dormitor şi odaie de zi, în acelaşi timp De vreo douăzeci de ani, săpături întreprinse în vatra unor sate părăsite, fâie de ardere de grăsime se rupe U.

Case ţărăneşti vechi, regăsite în solul pustei ungureşti sau în alte părţi, relevă forme, detalii de pildă, cuptorul de cărămizi menite să se perpetueze.

Mai adesea, în interiorul unui teritoriu dat, a avut loc o simplă deplasare a centrului de greutate; şi din satul abandonat, mobilierul, oa- menii, vitele, pietrele, totul a fost mutat cu cîţiva kilometri mai departe. In cursul unor asemenea vicisitudini, se poate schimba chiar forma satului. Marele sat loren adunat datează, se pare, : din secolul al XVII-lea' Dar multe sate sau case, modificate fără în- doiala, au ajuns pînă la noi.

Este suficient sa le priveşti. Alături de oraşele-muzeu există sate- rn muzeu, de la care, pornind îndărăt, putem ajunge într-un trecut îndepărtat, marea problemă fiind ca, în drumul nostru, să nu vrem să datăm cu 1.

fâie de ardere de grăsime se rupe

Dar anchete ample — cu re- 1. Acolo unde viaţa nu şi-a grăbit prea tare curgerea, ca în Sardinia, se regăsesc, adesea in- tacte, caisele ţărăneşti, divers adaptate, dar adaptate, la sarcinile lor şi la înlesnirea celor care le locuiesc, potrivit diferitelor regiuni ale insulei De altfel ce turist, ce călător nu le recunoaşte şi singur, fără nici o anchetă savantă, privind interiorul casei de muntean păstrat la muzeul din Innsbruck, sau cutare casă savoyardă, pe care gustul vilegiaturiştilor n-a distrus-o pînă acum, încă pe locul ei, cu coşu-i de lemn, la borne, în care se afumă şuncile şi cîrnaţii?

Vom regăsi la fel, in Lombardia, încăpătoarele case ţărăneşti din secolul al XVII-lea, în Catalonia magnifica masia dm secolul al XV-lea, cu bolţile şi arcele ei, cu piatra ei frumoasă Case şi locuinţe urbane Dar este fără îndoială mai uşor sa intri în casele bogaţilor de la oraşe, în Europa bineînţeles, căci în afara de Europa, cu excepţia palatelor prin- ciare, aproape nici una dintre vechile case nu s-a păstrat, trădate de materialul de construcţie. Iar mărturiile de nădejde ne lipsesc.

Să rămînem deci pe măruntul continent. La Paris, muzeul Cluny reşedinţă a abaţilor de Clunyîn faţa Sorbonei, a fost terminat în în mai puţin de treisprezece ani de Jac- ques d'Amboise, fratele cardinalului care a fost multă vreme ministru al lui Ludovic al XH-lea. Clădirea ;a adăpostit un timp, înpe foarte tînăra văduvă a lui Ludovic al Xll-lea, Măria de Anglia. Reşedinţa ducilor de Guise, între şidin cartierul Marais, este sediul Arhive- lor Naţionale de astăzi, în timp ce Mazarin a locuit, în —, în Biblioteca Naţională, dacă se poate spune aşa.

Nouă ani mai tîrziu, înproprietarul ei dă faliment, Voltaire fiind şi el o victimă a acestuia. Dar dacă, în loc de Paris, am aduce în discuţie un oraş admira- bil păstrat cum este Cracovia, am putea face o vizita fie prinţului Czartoryski, fie acelui negus- tor foarte bogat din secolul al XlV-lea, Wier- zynek, a cărei casă este aşezată în piaţa Tîrgu- lui {Rynek şi unde, încă şi astăzi, se poate lua masa. La Praga, am putea vizita, înfruntînd ris- cul de a ne pierde în ea, imensa şi prea orgo- lioasa casă a lui Walilesnstein, de pe malul Molda- vei.

fâie de ardere de grăsime se rupe

La Toledo, muzeul ducilor de Lerma este fără îndoiala mai autentic decît casa lui El Greco La un nivel mai modest, iată cîteva aparta- mente pariziene din secolul al XVI-lea cărora datorită registrelor din Arhivele notariale, le pu- tem trasa planurile, întocmai ca într-o ofertă pentru o Aceste planuri vorbesc de la sine, dar nu avem a face cu locuinţe pentru toată lumea Căci chiar atunci cînd construcţiile se vor fi înmulţit, peste măsură de mult din punctul de vedere al parizie- nilor din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, să- racii continuă să locuiască în condiţii mizerabile, mai rau decît astăzi, ceea ce nu este puţin lucru.

Ţinute de obicei de negustorii de vin sau de perachieri, camerele mobilate ale Parisului, mur- dare, pline de purici şi de ploşniţe, slujesc de adă- post' jpf ostituatelor, delincvenţilor, străinilor, tkie-'riîor lipsiţi de venituri, abia sosiţi din provincia lofr~Poliţia face pe aici perchiziţii fără mena- jamente.

Oamenii doar cu puţin mai înstăriţi lo- cuiesc în noile entre sol! De obicei, cu cît urci mai sus, cu atît mai mult se deteriorează condiţia socială a locatarului. La etajul al şaselea, al şaptelea, în mansarde şi poduri, şi-a ales domiciliu mizeria. La fiecare soroc, la fiecare scadenţă se înmulţes.